ธีระโกศลพงศ์ ก. . and อมรสิริพงศ์ ส. . (2021) “ช่องว่างของการคุ้มครองทางสังคมสำหรับผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างในกรุงเทพมหานคร”, PSDS Journal of Development Studies, 4(2), pp. 36–79. Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu/article/view/256500 (Accessed: 3 July 2022).