ภักดีบุรุษ ว. . (2021) “ผู้สูงอายุในชุมชนเมืองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : การสร้างเสริมสุขภาวะตามแบบจำลองการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์”, PSDS Journal of Development Studies, 4(2), pp. 184–211. Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu/article/view/256503 (Accessed: 3 July 2022).