แรงกล้า ป. “ประชาคมแม่สอด : กลไกการพัฒนาศักยภาพของคนเมืองชายแดน”. วารสารพัฒนศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปี 3, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2015, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu/article/view/30846.