1.
พจนา อาภานุรักษ์ สจส. เด็ก เยาวชน พลเมือง ประชาธิปไตยแบบเสมือน. PSDS.Journal.TU. [Internet]. 2020 Dec. 30 [cited 2022 Jan. 22];3(2):1. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu/article/view/248855