1.
อติวานิชยพงศ์ น. การพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ในสหภาพแรงงานที่เป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม. PSDS.Journal.TU. [Internet]. 2020 Dec. 30 [cited 2022 Jan. 22];3(2):7-31. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu/article/view/248857