1.
จันทะแจ่ม อ. ท่ามกลางการเคลื่อนย้าย : คนรุ่นใหม่กับอนาคตนอกเมืองหลวง. PSDS.Journal.TU. [Internet]. 2020 Dec. 30 [cited 2022 Jan. 22];3(2):32-43. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu/article/view/248858