1.
ฤทธิชาติ อ. การใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองโดยองค์กรภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการวิจัยอย่างมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาเครือข่ายภาคประชาชน จังหวัดระยอง. PSDS.Journal.TU. [Internet]. 2020 Dec. 30 [cited 2022 Jan. 22];3(2):44-63. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu/article/view/248859