1.
อึ้งเกลี้ยง โ. ว่าด้วยเรื่อง การเรียนรู้ของมนุษย์และขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมด้วยนวัตกรรมทางสังคม. PSDS.Journal.TU. [Internet]. 2020 Dec. 30 [cited 2022 May 24];3(2):ุ64-80. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu/article/view/248860