1.
ธีระโกศลพงศ์ ก, อมรสิริพงศ์ ส. ช่องว่างของการคุ้มครองทางสังคมสำหรับผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างในกรุงเทพมหานคร. PSDS.Journal.TU. [Internet]. 2021 Dec. 30 [cited 2022 Jul. 3];4(2):36-79. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu/article/view/256500