1.
ภักดีบุรุษ ว. ผู้สูงอายุในชุมชนเมืองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : การสร้างเสริมสุขภาวะตามแบบจำลองการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์. PSDS.Journal.TU. [Internet]. 2021 Dec. 30 [cited 2022 Jul. 3];4(2):184-211. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu/article/view/256503