https://so05.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu/issue/feed PSDS Journal of Development Studies 2021-07-12T10:47:16+07:00 ดร.ธิดารัตน์ ศักดิ์วีระกุล psdsjournal.tu@gmail.com Open Journal Systems <p>วารสารพัฒนศาสตร์ เป็นวารสารที่เผยแพร่งานวิชาการด้าน ชนบทศึกษา การพัฒนา และงานอาสาสมัครในลักษณะ สหสาขาวิชาการทางสังคมศาสตร์ โดยครอบคลุมประเด็นศึกษาทั้งในมิติทางวัฒนธรรม การเมือง การบริหารจัดการ สังคม เศรษฐกิจ การพัฒนาชุมชน และประวัติศาสตร์ วารสารพัฒนศาสตร์ เป็นวารสารที่ผ่านการประเมินเข้าอยู่ในฐานข้อมูล ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI (Thai Journal Citation Index Center) สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มที่ 2 โดยกำหนดออก 2 ฉบับต่อปี (มกราคม - มิถุนายน) และ (กรกฎาคม - ธันวาคม)</p> https://so05.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu/article/view/252508 บทบรรณาธิการ 2021-07-12T10:41:00+07:00 ธิดารัตน์ ศักดิ์วีระกุล tsakveerakul@gmail.com 2021-06-28T00:00:00+07:00 Copyright (c) https://so05.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu/article/view/252509 การเมืองและรัฐไทยในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 2021-07-12T10:41:36+07:00 สมชาย ปรีชาศิลปกุุล jarnlek@hotmail.com 2021-06-28T00:00:00+07:00 Copyright (c) https://so05.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu/article/view/252519 ประเด็นด้านสังคม เรื่อง ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กับคนธรรมดาสามัญ 2021-07-12T10:42:01+07:00 เสาวนีย์ อเลกซานเดอร์ saowanee.a@ubu.ac.th 2021-06-28T00:00:00+07:00 Copyright (c) https://so05.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu/article/view/253051 เรื่องเล่าคนด่านหน้า : อัตวิสัย การรับมือโรคอุบัติใหม่19 (โควิด-19) ในจังหวัดชายแดนใต้ กรณีศึกษาอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 2021-07-12T10:47:16+07:00 วรเชษฐ เขียวจันทร์ และมูหาหมัดอาลี กระโด pintobook@gmail.com <p>งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาและทำความเข้าใจบุคลากรทางแพทย์และสาธารณสุข ในฐานะผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ เกี่ยวกับอัตวิสัยและประสบการณ์การรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (Covid-19) ในบริบทชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่ามีความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ ความรู้ ความกลัว และจัดการตนเองในภาวะเหล่านั้นอย่างไร การศึกษานี้มุ่งทำความเข้าใจประสบการณ์ด่านหน้าจากคนทำงานโดยตรง โดยใช้กรอบการวิเคราะห์เรื่องเล่า (narrative analysis) ผ่านแนวคิดเรื่องเล่าเพื่อการเยียวยา (narrative medicine) กรอบความคิดเชิงทฤษฎีของงานวิจัยนี้คือการวิเคราะห์เรื่องเล่าในมานุษยวิทยาการแพทย์ (Narrative Analysis in Medical Anthropology) ส่วนวิธีวิทยาการที่ใช้คือการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสำรวจเรื่องเล่าจากบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในพื้นที่อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี</p> <p>ผลการวิจัยพบว่าในขณะที่เรื่องเล่าจากรัฐไทยซึ่งมุ่งเน้นไปที่จำนวนตัวเลข สถิติผู้ติดเชื้อ ได้ลดทอนคุณค่าประสบการณ์ทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงเวลานั้น การเล่าเรื่องโดยผู้ปฏิบัติงานเองได้เสริมพลังให้พวกเขาในฐานะคนทำงานด่านหน้า ยิ่งไปกว่านั้น “การเล่าเรื่อง” ในฐานะเครื่องมือของกระบวนการวิจัยทางมานุษยวิทยาการแพทย์ยังเป็นส่วนสำคัญต่อการทำความเข้าใจการรับมือ จัดการ ป้องกัน การแพร่ระบาดของกับโรคอุบัติใหม่ในระยะต่อไป</p> 2021-07-28T00:00:00+07:00 Copyright (c) https://so05.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu/article/view/252517 มะม้วต พิธีกรรมการสื่อสารกับดวงวิญญาณของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมร 2021-07-12T10:42:32+07:00 ยโสธารา ศิริภาประภากร เกริกวุฒิ กันเที่ยง พระครูสาธุกิจโกศล สุริยา คลังฤทธิ์ เฉลิมเกียรติ แก้วหอม dr.yasotharar@gmail.com <p>บทความเรื่องมะม๊วตพิธีกรรมการสื่อสารกับดวงวิญญาณของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรเพื่อนำเสนอพิธีกรรมมะม๊วตของกลุ่มชาวไทยเขมร เป็นความเชื่อเฉพาะของกลุ่มชาวไทยเขมรที่ตกทอดจากบรรพบุรุษแต่โบราณ เป็นพิธีกรรมการสื่อสารดวงวิญญาณของบรรพบุรุษและดวงวิญญาณอื่นๆ พร้อมกับนั้นจุดประสงค์ก็เพื่อการบำบัดรักษา พยาบาล การทำนายและขอการคุ้มครองจากอำนาจดวงวิญญาณหรือสิ่งเหลือเหนือธรรมชาติ พิธีกรรมมะม๊วต (การสื่อสารกับดวงวิญญาณ) ที่เกิดจากฐานคติความเชื่อดั้งเดิมของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมร ซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์และมีความโดดเด่นอย่างหนึ่งของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมร ที่มีลักษณะเฉพาะถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการของพิธีกรรมที่มีองค์ประกอบและขั้นตอน ซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของชาวไทยเชื้อสายเขมร</p> 2021-06-28T00:00:00+07:00 Copyright (c) https://so05.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu/article/view/252521 3 ชุุดคำถามฉายภาพการสื่อสารของรัฐบาลไทยกับการตอบสนองต่อภาวะวิกฤตโรคอุบัติใหม่โควิด-19 2021-07-12T10:42:56+07:00 ลัดดา ประสาร brainkits@gmail.com <p>บทความวิชาการฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษากลยุทธ์การจัดการสื่อสารในภาวะวิกฤตของภาครัฐกับโรคอุบัติใหม่กรณีโควิด-19 โดยใช้วิธีการสังเคราะห์ข่าวการระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมไทยระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 - พฤษภาคม 2564 ร่วมกับกรอบทฤษฎีการสื่อสารในภาวะวิกฤตของ Coombs (Coombs, 2014) และ Arnstein&nbsp;(Finset, 2020) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะวิกฤตโควิด-19 โดยนำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการตอบสนองของภาครัฐต่อภาวะวิกฤตดังกล่าวกับ 3 ชุดคำถามที่ได้ประมวลจากสถานการณ์ที่มีการนำเสนอเป็นข่าวผ่านสื่อสารมวลชนและสื่อออนไลน์ ได้แก่ 1) คำถามต่อขอบข่ายความรับผิดชอบของภาครัฐต่อสภาวะวิกฤตทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 2) คำถามที่ต้องการคำตอบในระดับปัจเจกบุคคล &nbsp;3) คำถามเชิงจริยธรรมต่อผลกระทบที่เกิดจากการใช้เครื่องมือรณรงค์และการใช้มาตรการทางสังคม</p> 2021-06-28T00:00:00+07:00 Copyright (c) https://so05.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu/article/view/252520 พัฒนาการเกษตรกรรมของประเทศไทย: ในมิติด้านการพัฒนาชุมชน และคุณภาพชีวิต 2021-07-12T10:43:27+07:00 กิติศักดิ์ ทองมีทิพย์ t.kitisak4313@gmail.com <p>ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมมาช้านาน เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตภูมิประเทศที่เอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพทางการเกษตรหรือเกี่ยวข้องมาโดยตลอด แม้ว่าจะพยายามพัฒนาไปสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมเพียงใดก็ตาม แต่ก็ยังคงพึ่งพาอาศัยเกษตรกรรมอยู่เช่นเดียวกับประเทศที่ได้พัฒนาไปแล้วทั้งหลาย ซึ่งวิวัฒนาการและพัฒนาการเกษตรของไทยได้เปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัยและตามกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของโลกมาตามลำดับ</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอและอธิบายในเรื่องที่ว่าด้วยพัฒนาการเกษตรกรรมของประเทศไทยในมิติด้านการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต โดยประเทศไทยนั้นได้มีพัฒนาการด้านการเกษตรเป็นระยะเวลายาวนาน เริ่มตั้งแต่ยุคแรกของการเริ่มทำการเกษตรที่เรียกว่า “การเกษตรแบบดั้งเดิม” และได้พัฒนามาเป็นการทำ “เกษตรกรรมร่วมสมัย” จนกระทั่งรูปแบบของภาคเกษตรกรรมได้พัฒนามามาถึงจุดที่เรียกว่า “การเกษตรแบบยั่งยืน” ในปัจจุบัน ซึ่งพบว่าการทำการเกษตรแบบยั่งยืนในปัจจุบันนั้น มีรูปแบบที่แตกต่างกันอีกมากมาย ซึ่งการพัฒนาการของเกษตรในทุกช่วงระยะเวลาล้วนมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนนั้น ๆ นอกจากนี้ในบทความยังได้กล่าวถึงชุมชนตัวอย่างในประเทศไทยที่ได้มีการพัฒนารูปแบบของเกษตรกรรมเพื่อการพัฒนา โดยใช้การเกษตรแบบยั่งยืนไปประยุกต์ใช้ในชุมชน โดยการทำการเกษตรดั่งกล่าวได้ช่วยก่อให้เกิดการพัฒนาในชุมชนและคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรและคนในชุมชนได้อย่างเป็นเชิงประจักษ์</p> 2021-06-28T00:00:00+07:00 Copyright (c)