[1]
รังสิโยภาส อ., ศรีคำภา เ., แป้งใส เ., คงพูน ก. and แย้มวงษ์ น. 2019. การติดตามผลบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา 2557. Humanities and Social Sciences Nakhonsawan Rajabhat University Academic Journal. 5, 1 (Mar. 2019), 407–420.