(1)
รังสิโยภาส อ.; ศรีคำภา เ.; แป้งใส เ.; คงพูน ก.; แย้มวงษ์ น. การติดตามผลบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา 2557. Humanities and Social Sciences Nakhonsawan Rajabhat University Academic Journal 2019, 5, 407-420.