รังสิโยภาส อ., ศรีคำภา เ., แป้งใส เ., คงพูน ก., & แย้มวงษ์ น. (2019). การติดตามผลบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา 2557. Humanities and Social Sciences Nakhonsawan Rajabhat University Academic Journal, 5(1), 407–420. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/hssnsru/article/view/177012