รังสิโยภาส อ.; ศรีคำภา เ.; แป้งใส เ.; คงพูน ก.; แย้มวงษ์ น. การติดตามผลบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา 2557. Humanities and Social Sciences Nakhonsawan Rajabhat University Academic Journal, Nakhon Sawan, Thailand, v. 5, n. 1, p. 407–420, 2019. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/hssnsru/article/view/177012. Acesso em: 12 jun. 2024.