รังสิโยภาส อารีย์, ศรีคำภา เพชรา, แป้งใส เพ็ญรุ่ง, คงพูน กิตติศักดิ์, and แย้มวงษ์ นนทนันท์. 2019. “การติดตามผลบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา 2557”. Humanities and Social Sciences Nakhonsawan Rajabhat University Academic Journal 5 (1). Nakhon Sawan, Thailand:407-20. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/hssnsru/article/view/177012.