[1]
รังสิโยภาส อ., ศรีคำภา เ., แป้งใส เ., คงพูน ก., and แย้มวงษ์ น., “การติดตามผลบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา 2557”, Humanities and Social Sciences Nakhonsawan Rajabhat University Academic Journal, vol. 5, no. 1, pp. 407–420, Mar. 2019.