รังสิโยภาส อารีย์, ศรีคำภา เพชรา, แป้งใส เพ็ญรุ่ง, คงพูน กิตติศักดิ์, and แย้มวงษ์ นนทนันท์. “การติดตามผลบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา 2557”. Humanities and Social Sciences Nakhonsawan Rajabhat University Academic Journal 5, no. 1 (March 1, 2019): 407–420. Accessed June 12, 2024. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/hssnsru/article/view/177012.