1.
รังสิโยภาส อ, ศรีคำภา เ, แป้งใส เ, คงพูน ก, แย้มวงษ์ น. การติดตามผลบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา 2557. Humanities and Social Sciences Nakhonsawan Rajabhat University Academic Journal [Internet]. 2019 Mar. 1 [cited 2024 Jun. 12];5(1):407-20. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/hssnsru/article/view/177012