จริยธรรมการตีพิมพ์สำหรับบรรณาธิการวารสาร

 • บรรณาธิการควรรับผิดชอบต่อทุกสิ่งที่ตีพิมพ์ในวารสารของตน รวมถึงการมีมาตรการในการประเมินคุณภาพของเนื้อหาที่พวกเขายอมรับสำหรับวารสารและความเต็มใจที่จะเผยแพร่การแก้ไขและการชี้แจงเมื่อจำเป็น
 • บรรณาธิการควรดำเนินการอย่างยุติธรรมและเสมอภาคเมื่อปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลทางเพศ ชาติพันธุ์ รสนิยมทางเพศ หรือความเชื่อทางศาสนาหรือการเมือง
 • บรรณาธิการควรให้คำแนะนำแก่ผู้เขียนและผู้ตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบทความที่เสนอขอตีพิมพ์ในสิ่งที่บรรณาธิการคาดหวัง

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

 • บรรณาธิการควรตัดสินใจเลือกบทความที่จะตีพิมพ์ โดยพิจารณาจากคุณภาพและความเหมาะสมสำหรับวารสาร โดยปราศจากการแทรกแซงจากเจ้าของหรือผู้จัดพิมพ์วารสาร
 • ควรมีการเผยแพร่คำอธิบายของกระบวนการตรวจสอบโดยกองบรรณาธิการ และบรรณาธิการควรพร้อมที่จะพิสูจน์ความเบี่ยงเบนที่สำคัญจากกระบวนการที่อธิบายไว้
 • บรรณาธิการควรจัดการกับการส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอย่างยุติธรรม เป็นกลาง ทันเวลา และปฏิบัติต่อต้นฉบับทั้งหมดอย่างเป็นความลับ
 • บรรณาธิการควรมีระบบเพื่อให้แน่ใจว่าตัวตนของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความได้รับการคุ้มครอง เว้นแต่กองบรรณาธิการจะใช้ระบบการตรวจสอบแบบเปิดที่ประกาศต่อผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
 • วารสารควรมีนโยบายและระบบ เพื่อให้แน่ใจว่าการพิจารณาบทความนั้น ต้องคำนึงถึงประโยชน์ทางวิชาการเป็นสำคัญ และต้องไม่มีอิทธิพลในเชิงพาณิชย์มาส่งผลต่อการตัดสินใจในการพิจารณาบทความของกองบรรณาธิการ
 • บรรณาธิการควรได้รับคำแนะนำจากหน่วยงาน Committee on Publication Ethics (COPE) ในกรณีที่สงสัยว่ามีการประพฤติผิด (รวมถึงการลอกเลียนแบบ) หรือการประพันธ์ที่มีการโต้แย้งกันที่ปรากฏในบทความ
 • วารสารควรมีกลไกที่ประกาศให้ผู้เขียนอุทธรณ์คำตัดสินของกองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการควรให้แนวทางแก่สมาชิกกองบรรณาธิการใหม่ เกี่ยวกับทุกสิ่งที่คาดหวังจากสมาชิกใหม่ของกองบรรณาธิการ และควรให้สมาชิกปัจจุบันได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาของวารสารอย่างสม่ำเสมอ

ผลประโยชน์ทับซ้อน

บรรณาธิการควรมีระบบสำหรับจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนของตนเอง เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ ผู้เขียน ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ และสมาชิกกองบรรณาธิการ

จริยธรรมการตีพิมพ์สำหรับผู้แต่งวารสาร

 • ผู้เขียนควรประกาศว่าเนื้อหาทั้งหมดของบทความที่ส่งมาเป็นต้นฉบับ และอ้างอิงเนื้อหาจากแหล่งอื่นอย่างเหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการลอกเลียนแบบ
 • ผู้เขียนต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลงานของพวกเขาไม่มีเรื่องหมิ่นประมาทหรือละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ หรือสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลที่สาม
 • รายชื่อผู้เขียนควรสะท้อนให้เห็นอย่างถูกต้องว่าใครเป็นผู้ดำเนินการวิจัยและเขียนบทความ และลำดับการประพันธ์ควรกำหนดร่วมกันโดยผู้เขียนร่วมทุกคน
 • ผู้เขียนทุกคนควรตระหนักถึงการส่งบทความของตนไปยังวารสารและตกลงให้ผู้เขียนหลักลงนามในแบบฟอร์มการคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Rights หรือIPR) ในนามของพวกเขา
 • ผู้เขียนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าต้นฉบับที่ส่งมานั้นไม่ได้อยู่ระหว่างการพิจารณา (หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์) ที่อื่นในกรณีที่ส่วนต่าง ๆ ของต้นฉบับทับซ้อนกับเนื้อหาที่ตีพิมพ์หรือส่งมา เรื่องนี้ควรได้รับการยอมรับและอ้างอิง
 • การที่ผู้เขียนจะทำเนื้อหาใด ๆ ซ้ำกับงานของบุคคลที่สาม ผู้เขียนควรได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน หากเนื้อหาที่ผู้เขียนทำซ้ำไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของผลงาน จะไม่สามารถได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ (ยกเว้นเนื้อหาที่ครอบคลุมโดยข้อตกลงที่เป็นธรรม)
 • แหล่งที่มาของเงินทุนสำหรับโครงการวิจัยควรระบุไว้ในเอกสารการวิจัยที่ได้รับทุนทั้งหมดแหล่งที่มาของการสนับสนุนอื่น ๆ (รวมถึงเงินทุนสำหรับค่าธรรมเนียมการประมวลผลบทความ Open Access) ควรมีการระบุอย่างชัดเจนในต้นฉบับ เป็นการรับทราบโดยทั่วไป
 • ผู้เขียนควรประกาศความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับบทความเฉพาะ
 • ผู้เขียนควรแจ้งให้บรรณาธิการหรือผู้จัดพิมพ์ทราบหากมีข้อผิดพลาดที่สำคัญในผลงานที่ตีพิมพ์ และทำงานร่วมกับบรรณาธิการเพื่อเผยแพร่ข้อผิดพลาด ภาคผนวก หรือการเพิกถอนในกรณีที่จำเป็น
 • ผู้เขียนมีสิทธิ์อุทธรณ์คำตัดสินของกองบรรณาธิการ

จริยธรรมการตีพิมพ์สำหรับผู้ตรวจทานบทความวารสาร

 • ผู้ตรวจทานควรช่วยปรับปรุงคุณภาพของบทความที่ส่งมาโดยการตรวจทานต้นฉบับด้วยความระมัดระวัง พิจารณา และเป็นกลางในเวลาที่เหมาะสม
 • ผู้ตรวจสอบควรแจ้งให้บรรณาธิการวารสารทราบถึงเนื้อหาที่ตีพิมพ์หรือส่งมาซึ่งคล้ายกับเนื้อหาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ หรือหากปรากฏการลอกเลียนแบบที่น่าสงสัย
 • ผู้ตรวจสอบควรประกาศผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับบทความหรือผู้แต่งที่เฉพาะเจาะจง
 • ผู้ตรวจสอบควรเคารพการรักษาความลับของข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ที่ให้ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบ