[1]
เพชรเชิดชู ด.ศ. 2018. อุปลักษณ์เวลาในสำนวนจีน Time Metaphor in Chinese Idioms. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์. 36, 2 (พ.ค. 2018), 83–100.