[1]
จึงแสงสถิตย์พร ผ. 2018. มหาตมา คานธี: วิธีการต่อสู้ Mahatma Gandhi: How to Fight. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์. 36, 2 (พ.ค. 2018), 173–192.