[1]
พฤติศรัณยนนท์ ด.โ. 2018. ประวัติศาสตร์สเปนยุคกลาง Medieval Spains. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์. 36, 2 (พ.ค. 2018), 193–200.