[1]
มร ม. 2018. รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์. 36, 2 (พ.ค. 2018), 201–203.