[1]
พาวินันท์ ด. 2018. บทบรรณาธิการ: ศรัทธา. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์. 36, 2 (พ.ค. 2018).