[1]
สิมมา ไ. 2020. ดัชนีปริจเฉทเชิงโครงสร้างการสนทนาภาษาสเปน: ความหมาย หน้าที่ และการแปล. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์. 39, 1 (ก.ค. 2020), 21–48.