[1]
จีโนสวัสดิ์ ย. , วรรณะลี ช. และ ถมังรักษ์สัตว์ พ. 2020. รำโหม่งส่วยยี. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์. 39, 1 (ก.ค. 2020), 120–148.