[1]
อุดมผล พ. และ ขาวเงิน ก. 2020. การส่งเสริมหลักอุบาสกธรรมเพื่อธำรงพระพุทธศาสนาในสังคมไทย. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์. 39, 1 (ก.ค. 2020), 105–120.