[1]
กองบรรณาธิการ 2021. บทนำ. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์. 40, 2 (ธ.ค. 2021), ง.