[1]
หวง หยวนหยวน และ ธนพร หมูคำ 2021. ภาพแทนวัฒนธรรมจีนผ่านเครื่องแต่งกายที่ปรากฏในนวนิยาย เรื่อง "กี่เพ้า" ของ พงศกร. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์. 40, 2 (ธ.ค. 2021), 1–20.