[1]
เปรมธารา ไชยชุมพร 2021. ความโดดเดี่ยวในฐานะปัจจัยหลักที่สร้างคุณลักษณะและอัตลักษณ์เม็กซิกันใน “เขาวงกตแห่งความโดดเดี่ยว”. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์. 40, 2 (ธ.ค. 2021), 21–44.