[1]
อาจารี สัมภวะผล 2021. นาฏกรรมไทยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์. 40, 2 (ธ.ค. 2021), 45–62.