[1]
ประภาวดี กุศลรอด 2021. Buddhistische Aphorismen im Deutschunterricht Buddhist aphorisms in German lessons. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์. 40, 2 (ธ.ค. 2021), 89–112.