[1]
ภัทรธีรา ดีสัว , วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช , ชนาธิป สรสิทธิ์ และ อมรินทร์ หมอกอ่อน 2021. การเตรียมความพร้อมในการบรรเลงขิมของเด็กปฐมวัย. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์. 40, 2 (ธ.ค. 2021), 113–132.