[1]
กองบรรณาธิการ 2021. คำแนะนำสำหรับผู้เขียน. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์. 40, 2 (ธ.ค. 2021), 133–140.