[1]
กองบรรณาธิการ 2021. จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานในวารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์. 40, 2 (ธ.ค. 2021), 141–143.