(1)
เพชรเชิดชู ด. ศ. อุปลักษณ์เวลาในสำนวนจีน Time Metaphor in Chinese Idioms. HURU 2018, 36, 83-100.