(1)
เหมือนโพธิ์ ด. ศ. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความสนใจทางการเรียน โดยใช้เทคนิคผู้เรียนประเมินตนเอง Develop Academic Achievement and Attention Among Students Using Self-Assessment. HURU 2018, 36.