(1)
จึงแสงสถิตย์พร ผ. มหาตมา คานธี: วิธีการต่อสู้ Mahatma Gandhi: How to Fight. HURU 2018, 36, 173-192.