(1)
พฤติศรัณยนนท์ ด. โ. ประวัติศาสตร์สเปนยุคกลาง Medieval Spains. HURU 2018, 36, 193-200.