(1)
มร ม. รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ. HURU 2018, 36, 201-203.