(1)
พาวินันท์ ด. บทบรรณาธิการ: ศรัทธา. HURU 2018, 36.