(1)
รักธรรม ว. . กลยุทธ์และแนวทางในการขับเคลื่อนบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย. HURU 2020, 39, 1-20.