(1)
สิมมา ไ. . ดัชนีปริจเฉทเชิงโครงสร้างการสนทนาภาษาสเปน: ความหมาย หน้าที่ และการแปล. HURU 2020, 39, 21-48.