(1)
จีโนสวัสดิ์ ย. .; วรรณะลี ช. .; ถมังรักษ์สัตว์ พ. . รำโหม่งส่วยยี. HURU 2020, 39, 120-148.