(1)
อุดมผล พ. .; ขาวเงิน ก. . การส่งเสริมหลักอุบาสกธรรมเพื่อธำรงพระพุทธศาสนาในสังคมไทย. HURU 2020, 39, 105-120.