(1)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์. สาส์นจากคณบดี. HURU 2021, 40, ค.