(1)
อาจารี สัมภวะผล. นาฏกรรมไทยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย. HURU 2021, 40, 45-62.