(1)
ชนาภา ดวงไฟ และ สนิท ยืนศักดิ์. ความสนใจของนิสิตชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา วรรณกรรมกับสังคม ในการศึกษาวรรณกรรม การวิจารณ์ และภาพสะท้อนสังคมไทย 4.0. HURU 2021, 40, 63-88.