(1)
ภัทรธีรา ดีสัว , วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช , ชนาธิป สรสิทธิ์ และ อมรินทร์ หมอกอ่อน. การเตรียมความพร้อมในการบรรเลงขิมของเด็กปฐมวัย. HURU 2021, 40, 113-132.